Archives : Health & FitnessAlternative Medicine

  • فتیش

    اختلال فتیش چیست و چگونه درمان میشود این مئارد شامل حساس سازی، شرطی سازی بد، و بازسازی در رفتار می شود. تکنیک های بازسازی جهت بازخورد فوری برای بیمار وجود دارد که باعث تغییر رفتار بیمار می شود. برای مثال، ممکن است فردی به یک دستگاه بیوفیدبک متصل به نور متصل شود، سپس تکنیک‌های خودتنظیمی […]

    READ MORE